WDROŻENIA

(wyników badań, prac rozwojowych Instytutu w ciągu ostatnich 10 lat)

 • Właściwy dobór parametrów jakościowych preparatu antyzbrylającego do mocznika granulowanego INSOFT P
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., umowa wieloletnia)
 • Analizy laboratoryjne nawozów płynnych : PULASKA i RSMS oraz nawozów stałych PULGRAN S
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., umowa wieloletnia)
 • Analiza pracy instalacji mycia potasowego stosującej jako promotor procesu Benfield Aktywator INS-13
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., umowa wieloletnia)
 • Analiza pracy instalacji mycia potasowego stosującej jako promotor procesu Benfield Aktywator INS-13
  (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., umowa wieloletnia)
 • Analiza pracy instalacji mycia potasowego stosującej jako promotor procesu Benfield Aktywator INS-13
  (ANWIL S.A., Włocławek, umowa wieloletnia)
 • Analiza pracy instalacji mycia potasowego stosującej jako promotor procesu Benfield Aktywator INS-13
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umowa wieloletnia)
 • Prace technologiczne, interwencyjno-badawcze i usługowe
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., umowa wieloletnia)
 • Analizy laboratoryjne w 32,5 % roztworze mocznika Adblue
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., umowa wieloletnia)
 • Technologia modernizacji istniejących linii kwasu azotowego o wydajności 700 t/d w przeliczeniu na 100 % HNO3
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2018)
 • Remonty koszy katalitycznych na inst. KDC w ramach komponentu w Jednostce Biznesowej Nawozy w Grupie Azoty SA
  (GRUPA AZOTY S. A. Tarnów, 2018)
 • Wykonanie analizy i rysunków technicznych oraz przeliczenia hydrauliki kolumny bielącej K2 na instalacji KDC do wystarczających potrzeb bielenia kwasu
  (GRUPA AZOTY S. A. Tarnów, 2018)
 • Modernizacja mycia potasowego dla Ii i II ciągu Instalacji Przygotowania Gazu – wykonanie projektu procesowego, dokumentacji technicznej i świadczenie usług pomocy technicznej
  ( Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2018)
 • Wymiana katalizatora pieca rurowego 133R1 - nadzór nad załadunkiem katalizatora
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2018)
 • Dostawa węzła osuszania gazu syntezowego na sitach molekularnych
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., 2018)
 • Wykonanie Studium Wykonalności zagospodarowania wodoru z instalacji PDH w procesie produkcji amoniaku
  (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., 2018)
 • Przeprowadzenie badań laboratoryjnych dotyczących analizy produktów gazowych powstałych przez zmieszanie sody i saletrzaków w środowisku wodnym dla zadania pn."Przystosowanie istniejącej technologicznej na terminalu przeładunkowo-magazynowym sody do prowadzenia przeładunków saletrzaków na terenie GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o.
  (PROZAP Sp. z o.o., 2018)
 • Wykonanie dokumentacji na modernizacje reaktora F501 na IV Jednostce Syntezy S
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2018)
 • Projekt przyłącza tlenu do rurociągu powietrza wtórnego do instalacji kwasu azotowego TK IV 13
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,2018)
 • Opracowanie technologii produkcji nowego katalizatora WTKCO typu Zn-Al.-Re
  (GRUPA AZOTY S. A. Tarnów, 2018)
 • Badania nad technologią granulacji mechanicznej bentonitów
  (Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec, 2018)
 • Wykonanie badań oraz sprawdzenie możliwości przetwarzania osadu ściekowego z Biologicznej Oczyszczalni Ścieków na roztwór azotanu wapnia do zastosowań nawozowych
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2018)
 • Opracowanie technologii produkcji nawozów krystalicznych całkowicie rozpuszczalnych w wodzie
  (Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o., 2018)
 • Ocena aspektów techniczno-operacyjnych działalności Compo Expert, potencjału jej rozwoju, aspektów know-how oraz technologii stosowanych przez Compo Expert
  (GRUPA AZOTY S. A. Tarnów, 2018)
 • Projekt procesowy na modernizację IV ciągu instalacji mycia potasowego na Wydziale Przygotowania Gazu
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2017)
 • Wykonanie obliczeń bilansowych chłodnicy powietrza E2 dla instalacji KDC
  (GRUPA AZOTY S. A. Tarnów, 2017)
 • Opracowanie dokumentacji na modernizację wnętrza reaktora RS5701 oraz nadzór nad wymianą katalizatora w reaktorze
  (GRUPA AZOTY S. A. Tarnów, 2017)
 • Opracowanie technologii wytwarzania granulowanej mechanicznie saletry amonowej o zawartości azotu min. 33% dla warunków GA ZAK S.A.
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., 2017)
 • Intensyfikacja instalacji kwasu azotowego technicznego do 1050 t/d – wykonanie dokumentacji założeniowej
  (Grupa Azoty S. A. Tarnów, 2017)
 • Opracowanie komercyjnego katalizatora do produkcji butadienu z etanolu
  (Synthos S.A., 2017)
 • Wykonanie dokumentacji na modernizację reaktora syntezy F501 na I Jednostce Syntezy
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2017)
 • Przeprowadzanie 32 ekstrakcji drewna oraz analizy ilościowe i jakościowe ekstraktów
  (Instytut Technologii drewna, 2017)
 • Technologia implementacji, łączenia probiotyków i ekstraktów roślinnych z ekstrakcji nadkrytycznej CO2 w struktury multifunkcyjnego ekopreparatu czyszczącego i myjącego
  (Grupa INCO S.A., 2017)
 • Opracowanie metod otrzymywania ekstraktów lipidowych z owadów przy zastosowaniu ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla
  (HiProMine S.A., 2017)
 • Przeprowadzenie testów porównawczych produkcji nawozów NPK i NS z wykorzystaniem stężonego roztworu mocznika
  (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., 2017)
 • Przeprowadzenie badań nad wytwarzaniem nawozów granulowanych wzbogaconych w wybrane komponenty biotechnologiczne
  (Intermag Sp. z o.o., 2017)
 • Określenie deklarowanego czasu stosowania nawozów saletrzanych wytwarzanych w Grupie Azoty ZAK S.A.
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., 2017)
 • Analiza skutków literalnego stosowania w przemyśle nawozowym Rozporządzenia MRiRW z dn. 24.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
  (Grupa Azoty S. A. Tarnów, 2017)
 • Oznaczenie chromu (VI) metodą fotometryczną (metoda A) oraz metodą chromatografii jonowej z detekcją spektrofotometryczną (metoda B)
  (polski Komitet Normalizacyjny, 2017)
 • Przeprowadzenie prac merytorycznych w zakresie przeprowadzenia prac badawczych oznaczenia zawartości składników i stopnia ich rozdyspergowania
  (Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o., 2017)
 • Opracowanie Projektu Bazowego/Procesowego oraz świadczenie usług pomocy technicznej dla realizacji projektu inwestycyjnego nr 1036 pn. " Intensyfikacja chłodzenia roztworu węglanu potasowego podawanego na szczyt absorbenta"
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2017)
 • Nowe formy nawozowe o spowolnionym uwalnianiu składników zawierające dodatkowo biologicznie ważne mikroelementy
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., 2017)
 • Analiza możliwości zwiększenia wydajności instalacji TK IV i TK V w Grupie Azoty ZAK S.A. poprzez dozowanie tlenu
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., 2017)
 • Zabudowa układu kondycjonowania Purge-Gazu
  (Anwil S.A., Włocławek, 2017)
 • Obniżenie emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego
  ( Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA, 2016)
 • Przeprowadzenie testów dotyczących uwodornienia tłuszczów
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2016)
 • Badanie możliwości wykorzystania gipsu z instalacji odsiarczania spalin jako dodatku do wypełniaczy w produkcji nawozów saletrzanych
  (Anwil S.A., Włocławek, 2016)
 • Potencjalne kierunki komponowania nawozów opartych o azotan amonu i/lub siarczan amonu z dodatkami zmieniającymi /rozszerzającymi/poprawiającymi cechy użytkowe nawozów
  (Anwil S.A., Włocławek, 2016)
 • Prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania składu granulatu do produkcji folii biodegradowalnych z cechami antybakteryjnymi oraz technologii do ich wytwarzania
  (J. Kępczyński, 2016)
 • Analiza parametrów procesowych oraz zastosowanie niklowego katalizatora utwardzania tłuszczów INS
  (Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna, 2016)
 • Analiza pracy oddzielnych węzłów oraz dobór wsadów katalitycznych do parowych reformerów autotermicznych
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2016)
 • Analiza pracy węzła oraz dobór katalizatora WTKCO dla procesu syntezy amoniaku, linia A
  (Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police S. A., 2016)
 • Analiza pracy węzłów oraz dobór katalizatorów reformingu metanu oraz katalizatora hydroodsiarczania i sorbenta cynkowego
  (GRUPA AZOTY S. A. Tarnów, 2016)
 • Dobór sorbentów: cynkowego i miedziowo-cynkowego
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A., 2016)
 • Mieszanki do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych
  (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2016)
 • Obniżenie emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego przy zastosowaniu katalizatora do rozkładu N2O
  (GRUPA AZOTY S. A., Tarnów, 2016)
 • Zastosowanie nowego katalizatora niklowego do konwersji surowców o podwyższonym stężeniu wyższych węglowodorów na linii A instalacji produkcji amoniaku
  (Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police S. A., 2016)
 • Przeprowadzenie próby przemysłowej zastosowania Aktywatora INS-13 w instalacji usuwania CO2 roztworem węglanu potasu w IV linii Przygotowania Gazu w Zakładzie Amoniaku
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2015)
 • Wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu inwestycyjnego nr 957 pn. Zakup i wymiana palników w piecu reformingowym - I linia
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2015)
 • Koncepcja technologiczna i inżynieryjna intensyfikacji instalacji kwasu azotowego dwuciśnieniowego (KDC) do 1050 t HNO3/d
  (GRUPA AZOTY S. A. Tarnów, 2015)
 • Opracowanie Projektu Bazowego i świadczenia usług nadzoru technologicznego dla realizacji projektu inwestycyjnego pn.: Wymiana wkładu rurowego wymiennika ciepła E-502 w jednej jednostce syntezy amoniaku
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 2015)
 • Obniżenie emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego TK V w ZAK SA.
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., 2014)
 • Obniżenie emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego TK IV w ZAK SA.
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., 2014)
 • Modernizacja układu przepływu gazów (mieszanki amoniakalno-powietrznej) w instalacji kwasu azotowego KDC 900 t/d
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2014)
 • Metoda ograniczenia ładunku ścieków odprowadzanych do kanalizacji przemysłowej z instalacji przygotowania gazu wydziału Amoniaku I (4 linie po 400 t/d) – projekt bazowy
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2014)
 • Sposób odsiarczania gazu ziemnego na Wydziale Gazu Syntezowego OXO – projekt bazowy
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., 2014)
 • Technologia wytwarzania granulowanego wapna węglanowego na bazie kamienia wapiennego
  (Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Kielce, 2014)
 • Modernizacja mycia potasowego (2. linia) w instalacji przygotowania gazu do syntezy amoniaku 750 t/d
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2014)
 • Optymalizacja procesu wytwarzania amoniaku w istniejących instalacjach o zdolności produkcyjnej 200 i 500 t NH3/d
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2014)
 • Obniżenie emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego KDC
  (Grupa Azoty S. A. Tarnów, 2013)
 • Badania możliwości uruchomienia w ZAK S.A. produkcji nawozów wieloskładnikowych o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., 2013)
 • Obniżenie emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego 1100 t/d
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2013)
 • Obniżenie emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego 900 t/d
  (Grupa Azoty Za-kłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A., 2013)
 • Optymalizacja pracy węzłów reformingu Wydziału Amoniaku II (3 linie po 550/t/d)
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2013)
 • Technologia bezhalogenowych uniepalniaczy tworzyw polimerowych
  (Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., 2013)*
 • Modernizacja technologii otrzymywania siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla
  (KiZChS „Siarkopol” S.A., 2013)*
 • Modernizacja technologii oczyszczania gazu syntezowego (1. linia) w instalacji amoniaku 750 t/d
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2012)
 • Metoda zabezpieczenia mocznika przed zbrylaniem przy zastosowaniu preparatu INS INSOFT do kondycjonowania mocznika
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2012)
 • Metoda redukcji emisji N2O w instalacji kwasu azotowego 900 t HNO3/d, p = 5,1/11.3 bar, t = 890-900oC
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., 2012)
 • Proces reformingu parowego na instalacji amoniaku 500 t/d przy zastosowaniu katalizatora INS G-0217-7H/C – obniżenie zużycia metanu i energii
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Proces metanizacji tlenku i ditlenku węgla na instalacji amoniaku 500 t/d przy zastosowaniu katalizatora INS RANG-19
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Technologia ograniczenia zrzutu brudnego kondensatu procesowego w wielkotonażowej instalacji produkcji amoniaku
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Sposób dystrybucji mieszaniny ciecz-gaz w wielkogabarytowych kolumnach absorpcyjnych w instalacji oczyszczania gazów syntezowych
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Proces odsiarczania gazu na instalacji amoniaku 500 t/d przy zastosowaniu sorbentów INS PSC-8/4 i PSMC
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Proces usuwania związków siarki na instalacji amoniaku 500 t/d przy zastosowaniu katalizatora INS do uwodorniania związków siarki PKH-3 i sorbentu PSC-8/4
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2011)
 • Metoda zabezpieczenia przed korozją aparatów w instalacji Benfielda w Wytwórni Gazu Syntezowego dla procesu OXO
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., 2011)
 • Proces reformingu parowego na instalacji amoniaku 500 t/d przy zastosowaniu katalizatora INS G-0217-7H/C – obniżenie zużycia metanu i energii
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2010)
 • Energooszczędny proces usuwania CO2 z gorącego roztworu Benfielda w instalacjach produkcji amoniaku
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2010)
 • Proces reformingu II stopnia na instalacji amoniaku przy zastosowaniu katalizatora INS G-0110-7H/C
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2010)
 • Proces uwodornienia benzenu na instalacji kaprolaktamu przy zastosowaniu katalizatora INS KUB-3
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2010)
 • Metoda redukcji N2O w instalacji kwasu azotowego 550 t HNO3/d, p = 5,4/12,4 bar, t = 890-900oC
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., 2010)
 • Poprawa parametrów jakościowych saletrosiarczanu amonu
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2010)
 • Metoda utylizacji odpadów produkcyjnych POM (polioksymetylenu) za pomocą odpadowego kwasu siarkowego pochodzącego z węzła syntezy trioksanu z zawrotem odzyskanego formaldehydu i trioksanu do procesu
  (Grupa Azoty S.A., Tarnów, 2010)
 • Technologia dezynsekcji surowców roślinnych przy użyciu gazowego CO2 oraz instalacji do dezynsekcji o zdolności przerobowej 300 m3/d
  (Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A., 2010)
 • Metoda prowadzenia procesu reformingu parowego I i II stopnia na linii produkcyjnej amoniaku (750 t/d) przy zastosowaniu katalizatorów INS G-0117-7H/C i G-0110-7H/C (ANWIL S.A., Włocławek, 2009)
 • Energooszczędny proces półspalania metanu na instalacji amoniaku 300 t/d
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2009)
 • Nowy typ reaktora syntezy amoniaku ze złożem katalitycznym o wysokiej sprawności energetycznej i niskich oporach przepływu, o zdolności produkcyjnej 600 t/d
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2009)
 • Nowy typ reaktora syntezy amoniaku ze złożem katalitycznym o wysokiej sprawności energetycznej i niskich oporach przepływu, o zdolności produkcyjnej 400 t/d
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2009)
 • Technologia wytwarzania pomocy filtracyjnych z ekspandowanych perlitów
  (P.P.U.H. inż. B. J. Pelar, PERLIT-POLSKA, 2009)*
 • Wykorzystanie popiołów ze spalania mączek mięsno-kostnych do wytwarzania nawozów wieloskładnikowych
  (Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A., 2009)
 • Technologia wydzielania wodoru o dużej czystości z gazu do syntezy amoniaku 750 t/d
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2008)
 • Mieszanki na bazie kompozytów fosfogipsowo-popiołowych do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych
  (Savpol Sp. z o.o., 2008)*
 • Zastosowanie katalizatora metanizacji INS RANG-19 w instalacji produkcyjnej 1200 t/d
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., 2008)
 • Modernizacja węzła usuwania ditlenku węgla z gazu procesowego na Wydziale Amoniaku II – projekt procesowy
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2008)
 • Projekt zmian konstrukcyjnych we wnętrzu reaktora i zastosowanie katalizatora syntezy amoniaku
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A., 2008)
 • Metoda redukcji emisji N2O w instalacji kwasu azotowego 1100 t/d; p =3,5/9 bar; t = 750-870oC
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2008)
 • Obniżenie emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego 550 t/d
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A., 2008)
 • Technologia dwuciśnieniowa produkcji kwasu azotowego w skali 900 t HNO3/d – projekt procesowy
  (ZA "Kędzierzyn" S.A., 2008)
 • Technologia produkcji nawozów ciekłych i zawiesinowych
  (ZA "Kędzierzyn" S.A., 2008)
 • Nowe wnętrza reaktorów syntezy amoniaku 400 t NH3/d w drugiej i trzeciej linii produk-cyjnej
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2008)

 

LICENCJE

(za ostatnie 10 lat)

 • Sprzedaż licencji na modernizację istniejących linii kwasu azotowego o wydajności 700 t/d w przeliczeniu na 100 % HNO3
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A, 2018)
 • Sprzedaż licencji, projektu bazowego, dokumentacji technicznej i świadczenie usług pomocy technicznej dla realizacji Projektu Inwestycyjnego nr 981 pn." Modernizacja mycia potasowego - dla dwóch ciągów Instalacji Przygotowania Gazu"
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2017)
 • Wykonanie projektu podstawowego, projektu budowlanego wykonawczego, dostawa towarów oraz nadzór autorski i nadzór podczas rozruchu instalacji w ramach inwestycji "Modernizacja procesu syntezy amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A."
  (Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police S.A., 2017)
 • Sprzedaż licencji, projektu bazowego i świadczenie usług pomocy technicznej służących ograniczeniu ładunków ścieków odprowadzanych do kanalizacji przemysłowej z instalacji Przygotowania Gazu.
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2016)
 • Licencja i pomoc techniczna służące ograniczeniu ładunków ścieków odprowadzanych do kanalizacji przemysłowej z instalacji Przygotowania Gazu
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 2014)
 • Licencja na proces oraz instalację krystalizacji i obróbki siarczanu amonu
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2012)
 • Sprzedaż wynalazku pt. Sposób adsorpcyjnego osuszania gazu do syntezy amoniaku
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2011)
 • Licencja i know-how na projekt bazowy i pomoc techniczną do ograniczania ładunków ścieków odprowadzanych do kanalizacji przemysłowej
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2011)
 • Licencja na modernizację dwóch reaktorów do syntezy amoniaku w Wytwórni Amoniaku II
  (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 2010)
 • Licencja na korzystanie z procesu wymywania dwutlenku węgla z gazu procesowego aktywowanym roztworem węglanu potasowego w zmodyfikowanym układzie Benfielda
  (ANWIL S.A., Włocławek, 2010)

* Oddział IChN w Gliwicach

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.