logo

Naturalne produkty jako baza do ekologicznych zrównoważonych preparatów

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie preparatów naturalnych i funkcjonalnych na bazie ekstraktów nadkrytycznych wspomagających uprawę roślin (biostymulatory o właściwościach ograniczających infekcje grzybicze) oraz chroniących ludzi przed patogenami mikrobiologicznymi (kremy ochronne, żele mukoadhezyjne).

Opis projektu

Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum jednostek naukowych i produkcyjnych z Polski, Serbii i Ukrainy. Do badań będą wykorzystywane następujące surowce roślinne: goździki, morszczyn pęcherzykowaty z grupy brudnic oraz chmiel zwyczajny. Polscy partnerzy będą pracować nad opracowaniem biostymulatora wzrostu roślin, który będzie wspomagał metabolizm roślin i jednocześnie pełnił funkcję ochrony przed patogenami z grupy Fusarium oraz Brevicoryne brassicae. Partnerzy serbscy będą prowadzić badania nad wykorzystaniem metod ekstrakcyjnych do pozyskania ekstraktów jako składników preparatów kosmetycznych/leczniczych do ochrony skóry ludzkiej przed zanieczyszczeniami oraz patogenami. Z kolei, Partner z Ukrainy wybierze surowce do produkcji biostymulatorów roślinnych, przeprowadzi wstępne przygotowanie surowców do ekstrakcji, wykona ekstrakcję składników aktywnych metodą cieczową w skali laboratoryjnej, przeprowadzi badania aktywności ekstraktów w skali laboratoryjnej oraz w badaniach polowych, opracuje zgłoszenie patentowe lub wzór użytkowy oraz przygotuje dokumentację do rejestracji zgodnie z przepisami krajowymi Ukrainy.

Całkowita wartość projektu: 907 269,35 zł

Finansowanie: Inicjatywa EUREKA

Wykonawca projektu: Konsorcjum naukowe

Lider Konsorcjum: Hortulanus Arkadiusz Białek Beata Białek 

Okres realizacji: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r.

logo

Infrastruktura badawcza do kompleksowych badań nad uszlachetnianiem ekstraktów roślinnych

Cel projektu

W ramach projektu powstanie infrastruktura B+R do prowadzenia badań nad uszlachetnieniem ekstraktów roślinnych otrzymywanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla, rozszerzając ofertę badawczą Łukasiewicz – INS. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną 3 cele:

 • intensyfikacja współpracy z przemysłem, poprzez opracowanie technologii produkcji uszlachetnionych ekstraktów;
 • intensyfikacja współpracy z ośrodkami naukowymi, m.in. wspólne granty i projekty badawcze, wymiana kadry naukowej;
 • rozwój kadry naukowej INS.

Opis projektu

Główne zadania do realizacji w projekcie:

 • Zakup instalacji do destylacji molekularnej i odwoskowania
 • Zakup ciśnieniowej instalacji badawczej do procesów wymiany masy
 • Zakup instalacji do ekstrakcji cieczowej
 • Zakup instalacji do destylacji parowej
 • Zakup laboratoryjnego urządzenia do wytwarzania peletów

Planowane efekty

W ramach projektu rozszerzona zostanie oferta badawcza Łukasiewicz - INS w zakresie technologii uszlachetniania wytwarzanych ekstraktów poprzez frakcjonowanie, oczyszczanie oraz usuwanie niepożądanych składników. Rozbudowa zaplecza badawczego pozwoli na doskonalenie technologii produkcji ekstraktów, w tym nowych metod oczyszczania i rozdziału ekstraktów, analiz surowców i produktów ekstrakcji, a także poprawy jakości prowadzonych badań oraz ich bezpieczeństwa.

Całkowita wartość projektu: 15 424 581,30 zł

Całkowite koszty kwalifikowalne: 12 430 000,00 zł

Okres realizacji: 1 lipca 2017 r. - 31 sierpnia 2022 r.

 

logo

Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój badań naukowych i intensyfikacja współpracy z przemysłem w zakresie katalizy stosowanej dzięki kompleksowemu unowocześnieniu instalacji badawczych INS do otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych. Rozbudowa instalacji jest ostatnim ogniwem modernizacji aparatury INS do badania procesów jednostkowych katalizatorów, sorbentów i nośników. Modernizacja instalacji INS pozwoli zarówno na usprawnienie, jak i radykalną poprawę jakości prac technologicznych i otworzy nowe, niedostępne dotychczas obszary badań. Otrzymywane wyniki będą bardziej wiarygodne dzięki precyzyjnemu opomiarowaniu i kontroli parametrów procesu technologicznego. Dzięki temu otworzy się również możliwość realizacji badań, które do tej pory ze względu na ograniczenia instalacji były nieosiągalne. Wyniki prac badawczych możliwych dzięki zakupowi nowej aparatury stworzą możliwość rozwiązania przynajmniej części szczegółowych problemów technologicznych związanych z pilotowym wytwarzaniem katalizatorów i dadzą szansę na opracowanie nowych ich typów, o lepszych właściwościach użytkowych i wysokim prawdopodobieństwie wdrożenia w praktyce. Realizacja projektu pozwoli na skuteczniejsze i szybsze prowadzenie badań dla przemysłu, zainteresowanego otrzymywaniem katalizatorów. Realizacja projektu spowoduje również zacieśnienie współpracy z innymi jednostkami naukowymi w obszarze badań stosowanych nad katalizatorami, w tym szczególnie będących na etapie przedaplikacyjnym. Zmodernizowana aparatura INS oraz doświadczenie Instytutu i jego kadry wpłyną na wzmocnienie jego pozycji w środowisku naukowym. Dostęp do aparatury INS i możliwość przeprowadzenia testów będzie niewątpliwą korzyścią dla partnerów Instytutu. Będzie to korzyść zarówno o charakterze merytorycznym (obsługa przez doświadczonych inżynierów i techników INS), jak i finansowym (niższe koszty w porównaniu z budową własnej instalacji) jak i partnerów podejmujących współpracę z INS.

Opis projektu

Zadania do realizacji w projekcie:

 • Zakup węzła przygotowania surowców
 • Zakup węzła przygotowania granulatu
 • Zakup węzła formowania
 • Zakup aparatury laboratoryjnej: waga i młyn krzyżakowo-bijakowy
 • Roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń

Planowane efekty

 • pogłębienie wiedzy w obszarze problematyki powiększenia skali produkcji katalizatorów
 • opracowanie nowych technologii produkcji katalizatorów w skali półprzemysłowej
 • opracowanie nowych katalizatorów
 • realizacja nowoczesnych badań przekładających się na innowacje i tym samym poprawa pozycji INS, a w konsekwencji całej polskiej nauki i sektora B+R
 • pogłębienie i rozwój współpracy między polskimi i zagranicznymi ośrodkami prowadzącymi badania w zakresie katalizy stosowanej
 • rozwój współpracy INS z przedsiębiorcami i stymulacja sfery B+R w Polsce i krajach UE
 • obniżenie kosztów produkcji w przemyśle dzięki zastosowaniu katalizatorów w procesie produkcji niektórych chemikaliów co powoduje zmniejszenie zużycia energii, co z kolei powoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, a w efekcie szeroki wzrost wydajności gospodarki i jej pozytywne oddziaływanie na środowisko: ograniczenie zużycia energii w przemyśle dzięki stosowaniu katalizatorów ma pozytywny wpływ na środowisko, spalane będzie mniej paliw kopalnych, a tym samym zmniejszy się emisja szkodliwych gazów do atmosfery; w przyszłości radykalne ograniczenie emisji toksycznych gazów z instalacji przemysłowych dzięki wykorzystaniu nowych katalizatorów.

Całkowita wartość projektu: 9 096 383,94 zł

Całkowite koszty kwalifikowalne: 7 295 434,10 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 685 127,77 zł

Okres realizacji: 2 października 2017 r. - 31 grudnia 2020 r.

 

logo

Fitopreparaty - materiały naturalne z dodatkiem ekstraktów biologicznie aktywnych wytworzonych metodą ekstrakcji nadkrytycznej o kontrolowanym uwalnianiu

Cel projektu

Celem projektu jest wykorzystanie ekstraktów roślin o właściwościach bakteriostatycznych i przeciwgrzybiczych jako naturalnych środków stabilizujących trwałość produktów spożywczych.

Opis projektu

Ekstrakty z materiałów roślinnych zostaną wytworzone metodą ekstrakcji nadkrytycznym ditlenkiem węgla. Ekstrakcja będzie prowadzona w mieszaninie tych surowców o tak dobranej kompozycji, aby ekstrakty posiadały substancje o działaniu biologicznie aktywnym, w tym przeciwbakteryjnym. Określenie mechanizmu działania aktywnych składników pozwoli na komponowanie dodatków do przypraw oraz do funkcjonalnej żywności o odpowiednim działaniu smakowym oraz prozdrowotnym.

Całkowita wartość projektu: 989 851,00 zł

Finansowanie: Inicjatywa EUREKA

Wykonawca projektu: Konsorcjum naukowe

Lider Konsorcjum: PROWANA Sp. z o.o.

Kierownik zadań INS: prof. dr hab. Edward Rój

Okres realizacji: 1 lipca 2019 r. - 30 czerwca 2021 r.

 

logo

Opracowanie nowej generacji katalizatora do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów syntezowych

Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie nowego katalizatora niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla z para wodną, tj. produktu stosowanego w jednym z kluczowych procesów w wytwórniach H2 i gazów syntezowych bogatych w H2.

Opis projektu

Przedmiotem projektu są badania nad nowym katalizatorem typu Cu/ZnO/Al203, który jest jednym z kluczowych elementów wpływających na sprawność wielkoskalowych procesów parowej konwersji tlenku węgla realizowanych w celu wytwarzania wodoru i bogatych w H2 gazów syntezowych na potrzeby syntez szeregu chemikaliów.

Całkowita wartość projektu: 3 103 095,53 zł

Finansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wykonawca projektu: Konsorcjum

Lider Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Kowalik

Okres realizacji: 1 października 2019 r. – 30 września 2022 r.

 

logo

Przyjazne dla środowiska nawozy o spowolnionym uwalnianiu składników

Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych (mocznika) oraz nawozów wieloskładnikowych (NPK) w celu zapewnienia spowolnionego uwalniania składników pokarmowych do gleby, a tym samym zwiększenia wykorzystania tych składników przez rośliny.

Opis projektu

Rezultat projektu w postaci innowacyjnej formuły nawozu SRF przyczyni się do efektywnego wykorzystania dostarczanych składników pokarmowych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin oraz ograniczenia ich strat w postaci ulatniania (N), immobilizacji (NPK) oraz wymywania (NK).

Całkowita wartość projektu: 5 804 602,25 zł

Finansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wykonawca projektu: Konsorcjum

Lider Konsorcjum: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA

Kierownik zadań po stronie INS: dr hab. Piotr Rusek

Okres realizacji: Okres realizacji: 1 czerwca 2020 r. – 30 listopada 2023 r.

 

 

logo

Wysokojakościowe ekstrakty z roślin pochodzących z upraw metodami indoor farming pozyskane przy pomocy ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym

Cel projektu

Celem projektu będzie pozyskanie i wykorzystanie nowej wiedzy z zakresu uprawy roślin w warunkach zamkniętych, określenie optymalnych warunków mikroklimatycznych dla najbardziej efektywnego wzrostu roślin, określenie sposobu ich biofortyfikacji, weryfikacja technik przygotowania surowca do dalszych procesów przetwarzania oraz receptur ekstrakcji nadkrytycznym CO2.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie metodyki otrzymywania wzbogaconych ekstraktów roślinnych z wykorzystaniem technik indoor farmingu w wersji farm wertykalnych oraz ekstrakcji nadkrytycznej CO2. Projekt realizowany będzie w konsorcjum naukowo-przemysłowym, w skład którego wchodzić będzie przedstawiciel sektora przemysłu oraz 2 jednostki naukowe. Dzięki opracowanej metodyce możliwe będzie wprowadzenie na rynek wzbogaconych ekstraktów roślinnych o działaniu prozdrowotnym z przeznaczeniem do zastosowań w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i pobocznych.

Całkowita wartość projektu: 4 385 641,13 zł

Finansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wykonawca projektu: Konsorcjum

Lider Konsorcjum: Vertigo Sp. z o.o.

Kierownik zadań po stronie Łukasiewicz – INS: dr Katarzyna Tyśkiewicz

Okres realizacji: 01 marca 2021 r. – 31 października 2023 r.

 

logo

Wschodni Akcelerator Biznesu

Cel projektu

Wschodni Akcelerator Biznesu to program dedykowany osobom z całej Polski, które szukają wsparcia w przekształceniu swojego pomysłu na innowacyjny produkt lub usługę z branży ekologicznej, spożywczej, produktów rolno-spożywczych, IT/ICT i zamierzają założyć własną działalność gospodarczą w makroregionie Polski Wschodniej, tj. w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

Opis projektu

Wschodni Akcelerator Biznesu to platforma startowa, która zapewnia profesjonalne wsparcie przyszłym przedsiębiorcom w ramach programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Program inkubacji składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W ramach projektu eksperci Łukasiewicz – INS biorą udział w procesie oceny innowacyjnych pomysłów, a także udzielają indywidualnego wsparcia i pomocy merytorycznej dla rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych przedsiębiorstw typu start-up.

Lider projektu: Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Finansowanie: POPW 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Okres realizacji: 2018-2022

 

Produkty o dużej zawartości dodanej z użyciem substancji aktywnych biologicznie pochodzących z nadkrytycznych ekstraktów roślinnych

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie produktów wspomagających odporność organizmu ludzkiego z użyciem ekstraktów roślinnych wytworzonych metodą ekstrakcji nadkrytycznej opracowanych w postaci napojów lub odżywek.

Opis projektu

Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum jednostek naukowych i produkcyjnych z Polski, Serbii, Czarnogóry i Niemiec. Do badań będą wykorzystywane następujące surowce roślinne: kurkuma, acai, rozmaryn, liście laurowe oraz owoce rokitnika. Polscy partnerzy będą prowadzić badania w zakresie wywarzania dodatków do żywności z użyciem ekstraktów roślinnych o działaniu wspomagającym układ immunologiczny organizmu ludzkiego przed działaniem czynników chorobotwórczych, zwłaszcza w sezonach jesiennych oraz wiosennych.

Całkowita wartość projektu: 1 293 650,80 zł

Finansowanie: Inicjatywa EUREKA

Wykonawca projektu: Konsorcjum

Lider Konsorcjum: PROWANA Sp. z o.o.

Kierownik zadań po stronie Łukasiewicz – INS: prof. dr hab. inż. Edward Rój

Okres realizacji: 01 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.

 

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.