• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: (81) 473 14 17
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: (81) 473 14 30
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: (81) 473 14 87
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: (81) 473 14 17
Do zadań Jednostki Certyfikującej Wyroby należy:
 • Ocena zgodności produktów nawozowych UE według modułu B przez jednostkę notyfikowaną (Nr identyfikacyjny jednostki: 2972), w zależności od ich PFC określonych w Załączniku I do rozporządzenia UE 1) oraz od ich CMC określonych w Załączniku II do rozporządzenia UE 1) oraz wydawanie certyfikatów badania typu UE.
  Jednostka Certyfikująca Wyroby posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji badania typu UE - Nr certyfikatu AC 222 [pobierz certyfikat],
 • Ocena zgodności jakości nawozów mineralnych, środków wspomagających uprawę roślin z krajowym prawem nawozowym 2), (dokumentacja rejestracyjna), wydawanie opinii o spełnieniu wymagań jakościowych i zawartości zanieczyszczeń.

Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie (UE) nr 2019/1009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz.U.UE.L.2019.170.1 z dnia 25.06.2019 z późn. zm.).
2) Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku (Dz. U. nr 147 poz. 1033);
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. nr 183 poz.1229).

⇓ Udostępnianie na rynku europejskim produktów nawozowych UE zgodnych z rozporządzeniem UE 2019/1009 ⇓

Ocena zgodności produktów nawozowych UE, dla których wymogi zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., (ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003) jest środkiem do uzyskania pewności, że produkty nawozowe UE spełniają wymagania wyspecyfikowane w w/w Rozporządzeniu i innych dokumentach normatywnych w zakresie podyktowanym przez dyrektywy Unii Europejskiej.

Badanie typu UE realizowane jest przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby zgodnie z procedurą oceny zgodności według modułu B.
O badanie typu UE wnioskuje Klient/Wnioskujący, tj. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Wnioskować może również importer i/lub dystrybutor pod warunkiem, że wprowadza do obrotu produkt nawozowy UE pod własnym imieniem i nazwiskiem lub własną nazwą czy znakiem towarowym bądź modyfikuje produkt nawozowy UE już znajdujący się w obrocie w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009.

Jednostka Certyfikująca Wyroby [JCW] zapewnia swoim Klientom udostępnienie niezbędnych informacji dotyczących prowadzenia procesu oceny zgodności oraz pomoc w sprawnym jego przeprowadzeniu.

Certyfikat badania typu UE dla produktu nawozowego UE

W celu uzyskania certyfikatu badania typu UE dla produktu nawozowego UE należy dostarczyć do Łukasiewicz – INS:

a następnie podpisaną umowę o przeprowadzenie oceny zgodności produktu nawozowego UE

⇓ Wprowadzanie do obrotu krajowego nawozów mineralnych i mineralnych środków wspomagających uprawę roślin ⇓

Jeśli nawóz mineralny / środek wspomagający uprawę roślin spełnia krajowe wymagania odnośnie jakości i zawartości zanieczyszczeń, wprowadza się go do obrotu na podstawie zezwolenia Ministra właściwego do spraw rolnictwa lub zezwolenia uzyskanego w innym kraju Unii Europejskiej.

Do uzyskania zezwolenia konieczne są m.in:

 • Sprawozdanie z badań nawozu/środka wspomagającego uprawę roślin przeprowadzone przez jednostki upoważnione lub akredytowane – §4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.)

Uwaga: Badania przeprowadza się z uwzględnieniem § 3 w/w rozporządzenia, na próbce produktu pobranej przez uprawnionego próbkobiorcę

 • Opinia o spełnieniu wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń opracowana przez Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
 • Opinia o przydatności do stosowania w zależności od przeznaczenia:
  • w uprawach polowych, na użytkach zielonych i do rekultywacji - opracowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
  • w uprawach sadowniczych i kwiaciarstwie - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • na trwałych użytkach zielonych - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
  • w lasach - Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
 • Projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu (art. 4 ust. 4 pkt 3 ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147 poz. 1033) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.).

W celu uzyskania Opinii o spełnieniu wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w nawozie mineralnym/ środku wspomagającym uprawę roślin opracowanej przez Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach należy dostarczyć do Łukasiewicz – INS:

 • zlecenie na opracowanie opinii [pobierz],
 • wyniki badań nawozu/środka wspomagającego uprawę roślin przeprowadzone przez jednostki upoważnione lub akredytowane potwierdzające:
  • deklarowaną zawartość składników pokarmowych, parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnienie minimalnych wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń - w przypadku nawozów;
  • deklarowane parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnienie minimalnych wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń - w przypadku środków wspomagających uprawę roślin;
 • wypełnioną Deklarację producenta/importera [pobierz]
 • projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby lub stymulatora wzrostu;
 • kartę charakterystyki nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby lub stymulatora wzrostu.

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.