Majątek Instytutu


Lp. Rodzaj majątku Wartość [ zł ]
 1

Grunty własne ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)

3.036.141,96

 2

Budynki (Gr.1)

46.837.782,37

 3

Budowle (Gr.2)

4.036.526,06

 4

Maszyny i urządzenia, instalacje produkcyjne oraz komputery

107.318.914,38

 5

Środki transportu

4.708.520,29

 6

Inne środki trwałe ( w tym Aparatura)

37.449.876,97
Stan na: 12.01.2024 r.