PATENTY W MOCY

P. 422 046: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK

238 414: Sposób i instalacja do obniżania stężenia tetrahydrokannabinolu (THC) w ekstraktach z suszu konopi włóknistych o wysokim stężeniu kannabidiolu (CBD)

238 209: Sposób oddestylowania związków lotnych z surowców o niskiej wilgotności

238 208: Instalacja do ekstrakcji surowców roślinnych nadkrytycznym ditlenkiem węgla

237 044: Nośnikowy katalizator do redukcji emisji tlenku azotu (I) zwłaszcza z instalacji kwasu azotowego oraz sposób jego wytwarzania

236 695: Komponent paszowy oraz sposób jego wytwarzania

236 240: Obwodowe uszczelnienie kosza katalitycznego w reaktorze utleniania amoniaku zapobiegające bocznikowaniu gazu

236 239: Układ do stabilizacji warstwy katalizatora do rozkładu tlenku azotu (I) N2O w reaktorze utleniania amoniaku

236 238: Uszczelnienie kosza katalitycznego w reaktorze utleniania amoniaku

235 946: Sposób elektrochemicznego przetwarzania roztworów soli nieorganicznych na kwas i zasadę*

235 904: Sposób ciągłego wytwarzania granulowanego nawozu azotowo-fosforowego typu USP

235 786: Promotowany katalizator cynkowy parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

235 523: Sposób ekstrakcji konopi

234 765: Sposób przeciwdziałania kanałowaniu płynu przepływającego przez złoże drobnoziarniste

234 689: Grawitacyjny lub ośrodkowo-grawitacyjny, ciśnieniowy separator proszków, past lub lepkich żywic ze strumienia gazu

234 652: Katalizator do uwodornienia olejów i tłuszczów pochodzenia naturalnego, w szczególności roślinnego oraz sposób jego otrzymywania

234 327: Biodegradowalna kompozycja polimerowa na bazie skrobi termoplastycznej i sposób jej wytwarzania oraz sposób wytwarzania folii z tej kompozycji

234 222: Sposób przetwarzania roztworów siarczanu sodu*

234 182: Promotowany katalizator cynkowy parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

234 181: Sposób otrzymywania promotowanych katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku

234 105: Sposób przygotowania konopi do ekstrakcji, zwłaszcza przemysłowy sposób przygotowania suszu wierzchołków i/lub liści konopi do ekstracji zawartych w nich kannabinoidów

234 104: Sposób otrzymywania ekstraktów z konopi

230 687: Biostymulator wzrostu roślin

231 002: Sposób oddzielania niobu (V) od tantalu (V) metodą chromatografii ekstrakcyjnej*

229 753: Sposób biostymulacji aktywności podłoża stałegonadtlenkiem wapnia, zwłaszcza w procesach technologicznych*

230 911: Sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęglanu sodu*

230 651: Sposób wytwarzania nawozu mineralnego typu saletrosiarczanu amonu (siarczanoazotanu amonu) oraz instalacja do realizacji tego sposobu

230 406: Sposób unieszkodliwiania zanieczyszczeń biologicznych w materiale roślinnym

230 230: Sposób wytwarzania warstwy rekultywacyjnej na składowisku odpadów powiertniczych

230 134: Bioregulator wzrostu roślin oraz sposób wytwarzania bioregulatora wzrostu roślin

229 882: Sposób otrzymywania środka poprawiającego właściwości gleby

229 818: Sposób otrzymywania krystalicznego nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych*

229 678: Sposób utleniania kwasu azotawego

229 514: Sposób ekstrakcji surowców stałych lub ciekłych nadkrytycznym ditlenkiem węgla

228 554: Kosz ekstrakcyjny

228 553: Kosz ekstrakcyjny

227 424: Sposób równoczesnego ekstrahowania i frakcjonowania olejów roślinnych ditlenkiem węgla

227 376: Sposób ciągłego frakcjonowania ekstraktów roślinnych

227 375: Sposób periodycznego frakcjonowania ekstraktów roślinnych

227 025: Zastosowanie preparatu roślinnego z ortosyfonu groniastego

226 013: Kompozycja kosmetyczna

225 942: Monolityczny katalizator do nisko– i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu i sposób jego wytwarzania

225 878: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

225 877: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

225 876: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

225 866: Sposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywicznych z drewna drzew iglastych

225 143: Sposób otrzymywania boranów cynku na nośnikach krzemionkowych i/lub krzemianowych*

224 994: Mieszanka do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych*

222 267: Sposób ograniczenia emisji tlenków azotu podczas roztwarzania metali przejściowych w kwasie azotowym

220 569: Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

220 558: Sposób otrzymywania niklowych katalizatorów metanizacji małych ilości tlenków węgla

220 431: Sposób wytwarzania kompozytowego katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

220 334: Kompozycja do chmielenia piwa

220 278: Sposób prowadzenia procesu ekstrakcji surowców naturalnych w warunkach nadkrytycznych

220 089: Sposób syntezy metanolu

220 076: Sposób syntezy metanolu

219 051: Rozpuszczalnik nieorganiczno-organiczny

217 545: Sposób absorpcyjnego usuwania ditlenku węgla z przemysłowych mieszanin gazowych

217 432: Sposób wydzielania metali z wodnych roztworów ich związków*

217 043: Sposób ekstrakcji wychmielin

216 921: Sposób otrzymywania katalizatorów molibdenowo-kobaltowych

216 822: Sposób usuwania gazów kwaśnych, zwłaszcza ditlenku węgla z przemysłowych mieszanin gazowych

215 482: Sposób usuwania kwasu mrówkowego z trioksanu

215 327: Sposób otrzymywania siarczkowych opóźniaczy palenia*

214 604 : Sposób oznaczania zawartości jonów sodowych w surowcach do produkcji poliacetali

213 801: Sposób sterowania procesem kompresji i dekompresji w procesie fumigacji materiałów, zwłaszcza pochodzenia organicznego

213 796: Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

213 468: Sposób ekstrakcji papryki czerwonej słodkiej (Capsicum annuum) ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym

213 431: Wódka gatunkowa gorzka z substancją bioaktywną

213 430: Wódka gatunkowa gorzko-ostra

213 429: Wódka gatunkowa gorzka z substancją bioaktywną i naturalnymi substancjami goryczkowymi

213 428: Wódka gatunkowa gorzka z dodatkiem naturalnych substancji goryczkowych

213 241: Sposób przygotowania materiału roślinnego do granulacji, zwłaszcza szyszek chmielowych przeznaczonych do wykorzystania w procesie ekstrakcji nadkrytycznej

212 900: Sposób prowadzenia dezynsekcji surowców roślinnych, zwłaszcza ziół, za pomocą ditlenku węgla

212 633: Sposób izomeryzacji ekstraktów chmielowych w ditlenku węgla

212 630: Sposób uszlachetniania ekstraktów chmielowych do produkcji piwa

212 627: Sposób otrzymywania stałych zizomeryzowanych ekstraktów chmielowych wzbogaconych w magnez, potas, wapń

212 618: Sposób izomeryzacji ekstraktów chmielowych

212 166: Sposób oznaczania zawartości kwasu p-tolueno-sulfonowego i kwasu mrówkowego w reaktorze syntezy trioksanu

212 039: Suszarnia z zamkniętym obiegiem do suszenia materiałów roślinnych, zwłaszcza szyszek chmielowych

211 738: Sposób otrzymywania ekstraktu chmielowego

211 726: Sposób otrzymywania preparatu do kondycjonowania nawozów zwłaszcza mocznika

211 713: Sposób przygotowania roztworu węglanu sodu do wytwarzania nadwęglanu sodu*

211 704: Sposób prowadzenia procesu odparowywania ditlenku węgla w procesie ciśnieniowej fumigacji materiałów, zwłaszcza pochodzenia organicznego

211 597: Preparat do kondycjonowania nawozów, zwłaszcza mocznika

211 511: Sposób wytwarzania prekursorów nanowypełniaczy do plastomerów i elastomerów*

211 329: Sposób usuwania kwasu mrówkowego z roztworów przemysłowych formaldehydu

210 552: Sposób mieszania gazu ziemnego w procesie autotermicznego półspalania

208 957: Nawóz płynny, zwłaszcza dla roślin krzyżowych

208 193: Płynny nawóz wapniowy z mikroskładnikami z niską zawartością azotu i chlorków

208 160: Sposób wytwarzania spożywczych fosforanów potasu*

207 666: Katalizator do rozkładu podtlenku azotu, zwłaszcza w gazach z instalacji kwasu azotowego

206 964: Sposób otrzymywania granulowanych nawozów mineralnych na bazie adduktu mocznikowego

206 934: Sposób otrzymywania cynkowego aktywatora wulkanizacji siarkowej gumy*

206 932: Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej*

206 340: Sposób wytwarzania katalizatora do rozkładu podtlenku azotu, zwłaszcza w gazach z instalacji kwasu azotowego

201 287: Skoncentrowany nawóz ciekły oraz sposób wytwarzania nawozu ciekłego*

196 412: Sposób przetwarzania siarczanu sodu na kwas siarkowy i wodorotlenek sodu*

195 373: Sposób wytwarzania skondensowanych fosforanów melaminy*

192 502: Sposób otrzymywania preparatu do kondycjonowania nawozów, zwłaszcza mocznika

192 197: Preparat do kondycjonowania nawozów, zwłaszcza mocznika

EP2774907: Method for continuous manufacture of granular USP nitrogen and phosphate type fertilizers

EP3318326: A method for obtaining promoted cobalt catalysts for ammonia synthesis

* - INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

P. 437 953: Katalizator do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów bogatych w wodór oraz sposób jego otrzymywania

P. 436 368: Zastosowanie ekstraktów nadkrytycznych (scCO2 + H2O) pozyskanych z roślin z rodzaju Miscanthus do wytwarzania preparatów o działaniu przeciwnowotworowym

P. 436 366: Zastosowanie ekstraktów nadkrytycznych (scCO2 + H2O) pozyskanych z roślin Miscanthus do wytwarzania preparatów o działaniu przeciwwirusowym i wirusobójczym

P. 436 365: Zastosowanie ekstraktów nadkrytycznych (scCO2 + H2O) pozyskanych z roślin z rodzaju Miscanthus do wytwarzania preparatów o działaniu nicieniobójczym

P. 435 150: Sposób usuwania kadmu i miedzi z roztworów ekstrakcyjnego kwasu fosforowego*

P. 434 810:Katalizator do selektywnej redukcji NOx, w szczególności amoniakiem w gazach resztkowych z instalacji kwasu azotowego i sposób jego wytwarzania

P. 434 684:Sposób barwienia tkanin i materiałów polimerowych

P. 434 682: Sposób ekstrakcji substancji polarnych pochodzenia roślinnego

P. 434 105: Zastosowanie ekstraktów roślinnych z kory i drewna topoli Populus nigra x P. maximowiczii pozyskiwanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej do wytwarzania preparatu w leczeniu parazytoz ludzi i zwierząt

P. 434 104: Zastosowanie ekstraktów roślinnych z kory i drewna wierzby wiciowej (Salix viminaalis) pozyskiwanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej do wytwarzania preparatu w leczeniu parazytoz ludzi i zwierząt

P. 431 916: Nawóz saletrzany zawierający funkcjonalne chelaty metali d-elektronowych sposób otrzymywania nawozów saletrzanych zawierających funkcjonalne chelaty metali d-elektronowych

P. 431 915: Nawóz saletrzany wzbogacony w wolnodziałające mikroelementy na matrycy heulandytowo-klinoptylolitowej i sposób jego wytwarzania

P. 431 914: Sposób wytwarzania pochodnych poli(kwasu asparginowego)

P. 431 913: Sposób modyfikacji zeolitu

P. 431 912: Sposób modyfikacji zeolitu

P. 431 911: Sposób modyfikacji zeolitu

P. 431 910: Sposób wytwarzania pochodnych poli(kwasu asparginowego)

P. 431 909: Sposób wytwarzania pochodnych poli(kwasu asparginowego)

P. 431 908: Sposób wytwarzania pochodnych poli(kwasu asparginowego)

P. 431 354: Instalacja do wytwarzania bionawozów

P. 431 350: Bionawóz i sposób jego wytwarzania

P. 429 378: Modyfikowany katalizator cynkowo-glinowy do parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

P. 429 377: Promotowany renem cynkowo-glinowy katalizator parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

EP 16000547.6: Supported catalyst for the abatement of nitrogen (I) oxide emissions especially from nitric acid plants and method for its manufacture

P. 428 832: Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin i sposób jego otrzymywania

* - INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.